خوش آنروزی که مولا باز گردد


اناالمهدی طنین انداز گردد


خدایا! پرچمش را باز گردان


به زهرا، یوسفش را باز گردان


همه عالم فدای تار مویش


نگاه عالمی باشد به سویش


به هستی قائم آل محمد(ص)


امید فاطمه برگرد،برگرد.