. بسیار مهم


آیا میدانید کلمه ی لایک که صهیونیستها از طریق فیسبوک و... به ما آموخته اند به چه معناست؟


ریشه ی لایک کلمه ی لاییک به معنای بی دین است که لاییک های بی دین اروپایی هنگام سخنرانی رهبرانشان با این کلمه آنها را تایید میکرده ان و برای تشویق رهبران کفار لایک را به کار میبرده اند؟


پس میتوانید به جای این کلمه ی قبیح و زشت، "احسنت" را به کار برید تاهم زبان قرآن را ارج نهیم هم دهانمان آلوده ی کلمه ی مورد علاقه ی کفار نشود...وبرعکس خوشبو به عطرکلمات قرانی بشه ان شاءالله.