افسر عراقی تعریف می کرد :

یه پسر بچه رو گرفتیم که ازش حرف بکشیم.

آوردنش سنگر من. خیلی کم سن و سال بود.

بهش گفتم: " مگه سن سربازی توی ایران هجده سال تمام نیست؟"

سرش را تکان داد. گفتم:" تو که هنوز هجده سالت نشده! "

بعد هم مسخره اش کردم و گفتم: "

شاید به خاطر جنگ ، امام خمینی کارش به جایی رسیده که دست به دامن شما بچه ها شده و سن سربازی رو کم کرده؟ "

جوابش خیلی من رو اذیت کرد. با لحن فیلسوفانه ای گفت :

"سن سربازی پایین نیومده ، سن عاشقی و غیرت پایین اومده