براى تعجیل در فرج بسیار دعا کنید، که مایه گشایش در کار شما است. کمال الدّین - ص 485