مگر معراج نمی خواهید؟
مگر نمی خواهید بالا بروید ؟
پس نماز کامل بخوانید !
محک، نماز است.
اگر معراج می خواهید، بخوانید!
نماز به منزله کعبه و تکبیره الاحرام یعنی پشت سرانداختن همه چیز غیر از خدا و داخل شدن در حرم الهی است.
و قیام به منزله صحبت دو دوست و رکوع، خم شدن در مقابل مولای خویش، سجده نهایت خضوع و خاک شدن در مقابل اوست.
وقتی بنده در آخر نماز از پیشگاه خدا باز می گردد سوغات، سلامی از ناحیه او می آورد.