متن پیام:

((یکی از بزرگان در این زمینه میفرمودند: اگر مردم یک حالت انقطاع پیدا کنند

و یکباره دلشان از همه جا بریده شود و فقط متوجه امام زمان شوند، حتما

به خواست خدا ظهور انجام میشود.

لطفا به اشتراک بگذارید...

-گروه افسران منتظر- ))