🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

لیله القدر خیر من الف شهر ...


ای دل بسوز تا شب احیا نیامده 

تقدیر ماهنوز به دنیا نیامده 

فرقی نکرده ایم زاحیای سال پیش 

توبه چرا سراغ دل ما نیامده 

گویی به گوش عده ای از ما هنوز هم 

هل من معین غربت آقا (عجل الله تعالی فرجه الشریف )نیامده 

آری برای بنده شدن وقتمان کم است 

ای دل بسوز تا شب احیا نیامده ... 

از همگی التماس دعا دارم.