فرض کن حضرت مهدی به تو ظاهر گردد

/ظاهرت هست چنانی که خجالت نکشی؟

/ باطنت هست پسندیده صاحب نظری؟

 / خانه ات لایق او هست که مهمان گردد؟؟

 / حاضری گوشی همراه تو را چک بکند؟

/ با چنین شرط که در حافظه دستی نبری؟

 / میتوان گفت تو را شیعه اثنی عشری؟؟؟؟