هر وقت دلت را زدند از تیرگی چادرت...


سیاهی کعبه را به یاد بیاور که همرنگ توست...


بانوی همرنگ خانه ی خدا...


افتخار کن به رنگ چادرت...


که همرنگ چادر خانه خداست...