گر تربیت "غلط" به تو آموخت غیرت داشتن دخالت کردن است و حیا را در صندوق کردن!


شهید مطهری گفت: غیرت، عشق مرد به ناموسش است؛


و حیا، احترام زن به خودش!
اگر تربیت "غلط" به تو آموخت که مرد می تواند زنش را بزند! اسلام من به من آموخت که زن ریحانه است


و مرد وظیفه دارد تمام اسباب راحتی و آسایشش را فراهم کند!
اگر تربیت "غلط" به تو آموخت که زن عقلش نصف مرد است و نمی تواند به تنهایی در دادگاه شهادت دهد...؛ شهید مطهری در کتاب حقوق زن گفت: که زن احساسات و عواطفش دو برابر مرد است و از این رو ممکن است در شهادت دادن دچار تزلزل شود!
اگر تربیت "غلط" به تو آموخت که دیه زن نصف دیه مرد است چون ارزشش کمتر از مرد است..؛شهید مطهری در کتاب حقوق زن گفت: اگر من کشته شوم برای اینکه مادرت در آسایش تو را بزرگ کند، دیه من بیشتر است!
ایرادی اگر هست در مسلمانی ماست،


نه دین اسلام و قرآن و احکام الهی . . . .!!!