برگشت گفت : آخه این چیه سرت کردی مثل امل ها !!


مثل این که باورت نشده قرن 21 و مثل مردم عصر حجر می گردی؟!


گفتم: واقعا؟! عصر حجر یعنی کی؟

گفت:چه می دونم 14 قرن پیش.

گفتم:چه جالب 14 بیشتره یا16؟

گفت : چه سوالایی میکنی معلومه 16!

گفتم: پس 16 قرن پیش عصر حجر تره تا 14 قرن پیش

گفت:معلومه

گفتم: پس شما با این حساب باید دمده تر باشید که مثل مردم 16 قرن پیش می گردید اونم چه زمانی موقعی که بهش می گفتن عصر جاهلیت دیگه از اسمش هم پیداست که خیلی دمده است...

دیگه پی اش رو نگرفت گذاشت رفت