برسد به دست تمام خواهران محجبه وباایمان:

...

بگذار تمام دنیا بد وبیراهه بگویند!

به خودت...

به چادرت...

به سیاه بودنش...


می ارزد به یک لبخند رضایت مهدی فاطمه(س)


گذشت آن زمان که نفت را طلای سیاه میگفتند.

این روزها طلا تویی

سیاه هم چادرت...

طعنه ها دلسردت نکند.

باافتخار قدم بزن بانو!~~~

💫بانو

چه کسی میداند

پشت آن پوشش سخت؛

پشت آن اخم عمیق؛ چه گلی پنهان است... چه کسی میداند

جنس مغروری تو؛ گُهر عفت تو؛

چقدر نایاب است... چه کسی میداند

راز خندیدن آرام تورا؛

حکمت پوشیدن آن ساق تورا... باتو هستم بانو

و خدا خواست تو "ریحان" باشی؛

و تو "ریحانگیت" را مفروشش ارزان