در دوره حکومت مهدی(ع)هیچ کس فقیر نمی ماند و مردم برای صدقه دادن به دنبال نیازمند میگردند و پیدا نمیکنند....