آن چنان در میان امت من و فور نعمت مى شود که مثل آن هر گز نبوده است، زمین گنجها و میوه هاى خود را آشکار مى سازد، و مال و ثروت همچون چیزى است که زیر دست و پا افتاده باشد. کشف الغمه، على بن عیسى اربلى، دو جلدى، چاپخانه بنى هاشمى تبریز،1381،(382