امام علی(ع): در زمان حکومت امام مهدی(عج) امنیت به گونه ای گسترش پیدا می کند یک زن، علی رغم به همراه داشتن اشیاء گران قیمت فاصله بین عراق تا شام را به تنهایی طی خواهد کرد. بدون این که کوچک ترین ترسی در دل داشته باشد.


منتخب الاثر، ص 474

گروه افسران منتظر/نشر دهید