به یمن وجود او در کره زمین باران می بارد و به خاطر حضور او زمین آرام است و اهلش را فرو نمی برد!

کافی/جلد1/ص 252