صد بار بدی کردی و دیدی ثمرش را.....

خوبی چه بدی داشت که یکبار نکردی؟؟!!!


.

.

.

..

.


این همه گناه کردی.........

گناه کردی و حالشو بردی.........چی موند واست..........؟؟!!

چی رسید بهت؟؟!!!

.

.

بیا و یه بارم امام زمانتو خوشحال کن....


یه مدت گناهو بذار کنار.........


مرد و مردونه!!!لاقل یه بار امتحان کن....ضرر نمیکنی!!

.

.

.


یه بار امتحانش کن!!نمیدونی امام زمان چقد منتظره!!!!