ای
                    من دست ندارم،تو مرا یاری کن!!!
                     ای
                      من وعده آب به دادم!!!
                       ای
                       نگه کن تو به بالای سرت !!! زهراست نشسته ....
                        آبروداری کن..