باز هم عاشورا....


روزی که شیعیان با بی وفایی سر امام زمان خود را بالای نیزه فرستادند....


شیعیانی که ندای لبیک یا حسین سر میداند.....

------
-----
----
---
--
-
--
---
----
-----
------

هی نامه...هی خواهش....که آقای ما حسین بیا....لبیک یا حسین....

و ایشان مسلم را فرستاد.....

آخرش رو خوب میدونی چی شد!!!

امام زمانشون اومد....

ولی با بی وفاییشون......

......

.....

....

...

..

.

..

...

....

.....

......

 حالا شاید فهمیده باشی چرا خدا امام زمانومونو نمیفرسته!!!