آنگاه که روحت تشنه نیایش و راز و نیاز است...
آهسته مرا بخوان ...

سوره اعراف/آیه 55