بچه ها اگه جمله ای یا حدیثی پیدا کردین

بنویسین ....اینجوری بهتره....