امام زمان خطاب به علامه مجلسی:مجلسی،به شیعه ها بگو برایم دعا کنند!

(امام زمان و علامه مجلسی-ص138)

گروه افسران منتظر