متن پیام به این صورت باشه:

 

((گاهی حتی برای یک مسابقه فوتبال چون اکثر مردم باهم دعا میکنند؛نتیجه تغییر میکند.آیا آقا(عج)به اندازه یک مسابقه فوتبال ارزش ندارد؟!.

لطفا به اشتراک بگذارید...

-گروه افسران منتظر- ))